Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – firmy ADAM - Miloš Janečko (ďelej len firma Adam) a kupujúceho pri dodávkach služieb objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru na www.creativum.sk 

1.2. Všetky vzťahy medzi firmou Adam a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou Adam a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Elektronické objednávkové formuláre na www.creativum.sk sú určené pre konkrétne, cieľové  podnikateľské subjekty (PO, FO – podnikateľ), ktoré môžu mať pridelené IČO, ale aj pre nepodnikateľov.

1.5. Za účelom lepšieho fungovania internetovej stránky www.creativum.sk používa spoločnosť Adam pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť Adam prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže. Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti Adam. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme. 

II.Vymedzenie pojmov
2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru, označený minimálne názvom.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané na internetovej stránke www.creativum.sk.

2.3. Zákazníkom je osoba (aj FO – nepodnikateľ) / organizácia / firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.6. Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.7. Objednávkový formulár obsahuje ceny produktov (Cenník) a je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti Adam.

III. Spôsob objednávania tovaru
3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných firmou Adam je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, jeho službách alebo produktoch, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť
4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami (Elektronický objednávkový formulár obsahuje vždy aktuálne ceny). Aktuálny cenník nájdete aj na odkaze https://creativum.sk/cennik/.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky, ak sa obe strany nedohodli inak.

4.3. Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Objednávku/Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

4.4. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

4.5. Cena bude hradená za dodané Produkty/Služby na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

4.6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a 1000€.

4.7. Zákazník má právo na bezplatnú úpravu dodaného produktu / služby maximálne 30 dní po dodaní. Ak sa zákazník rozhodne po tejto lehote produkt akýmkoľvek spôsobom meniť, je povinný dodatočne zaplatiť poplatok za úpravu videa podľa náročnosti úprav. Na nahrávku hlasu vo videách sa nevzťahuje právo na úpravu a ak kupujúci potvrdí znenie textu, nemá ďalší nárok na jeho úpravu. 

4.8. Do doby úhrady faktúry je majiteľom diela firma Adam a kupujúci nemá právo dielo používať. Firma Adam môže dovtedy vytvorené dielo modifikovať alebo sa môže rozhodnúť dielo natrvalo odstrániť.

4.9. Po dodaní diela môže firma Adam dielo naďalej využívať na vlastné účely a prezentáciu vytvorených diel na webe https://creativum.sk alebo sociálnych sieťach.

V. Dodacie podmienky
5.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby doručenia, spôsob preberania) sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností firmy Adam stanovených v Zásadách manažérstva kvality a popisoch procesov.

5.2. Firma Adam sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

5.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

5.4. Expedícia tovaru alebo služieb je spravidla do 14 pracovných dní.

VI. Platobné podmienky
6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to bezhotovostne na účet spoločnosti Adam uvedený v daňovom doklade.

6.2. Cena za tovar dodaný spoločnosťou Adam na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť Adam kupujúcemu vystaví.

6.3. Firma Adam si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet firmy Adam, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

VII. Použitie diela
7.1. Vytvorené dielo nie je možné použiť vo verejnej komerčnej televízií. V prípade takéhoto porušenia je kopujúci povinný zaplatiť firme Adam pokutu vo výške 5000€ za každé jedno takéto porušenie a ďalšie náklade spojené s tým spojené.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi. Zákazníkovi zaniká právo na vrátenie pri službách poskytovaných na mieru, ako je aj tvorba videa na mieru.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí dodávateľ a jeho vzor umiestni na internetovej stránke www.creativum.sk alebo na vyžiadanie po kontaktovaní na info@creativum.sk.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu firmy Adam.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

IX. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť
8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

8.6 Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

8.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

8.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku. Pri službách dodávaných na mieru (tvorba videí) kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu a vrátenie tovaru.

8.10 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.11 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

X. Záverečné ustanovenia
9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z www.creativum.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom elektronického objednávkového  formuláru na  www.creativum.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými firma Adam je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi firmou Adam a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi firmou Adam a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2019. Firma Adam si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

XI. Orgán dozoru
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 27 21 32