Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – firmy Creative couple s.r.o., adresa: Letná 62/55, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO: 55 144 551, DIČ: 212 188 0585, IČ DPH: SK 212 188 0585 (ďalej len firma CREATIVUM) a kupujúceho pri dodávkach služieb objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru na www.creativum.sk 

1.2. Všetky vzťahy medzi firmou CREATIVUM a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou CREATIVUM a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Elektronické objednávkové formuláre na www.creativum.sk sú určené pre konkrétne, cieľové  podnikateľské subjekty (PO, FO – podnikateľ), ktoré môžu mať pridelené IČO, ale aj pre nepodnikateľov.

1.5. Za účelom lepšieho fungovania internetovej stránky www.creativum.sk používa spoločnosť CREATIVUM pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť CREATIVUM prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže. Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti CREATIVUM. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme. 

II.Vymedzenie pojmov
2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru, označený minimálne názvom.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané na internetovej stránke www.creativum.sk.

2.3. Zákazníkom je osoba (aj FO – nepodnikateľ) / organizácia / firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.6. Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.7. Objednávkový formulár obsahuje ceny produktov (Cenník) a je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti CREATIVUM.

III. Spôsob objednávania tovaru
3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných firmou CREATIVUM je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, jeho službách alebo produktoch, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, popis dopytovanej služby.

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť
4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami (Elektronický objednávkový formulár obsahuje vždy aktuálne ceny). Cenu si môže dodávateľ a objednávateľ dohodnúť aj individuálne formou písmonej (aj elektronickej) komunikácie. Písomným potvrdením cenovej ponuky sa zákazník zaviazal túto sumu po dodaní produktu/služby uhradiť na bankový účet dodávateľa.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky, ak sa obe strany nedohodli inak.

4.3. Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Objednávku/Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

4.4. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy. Dohodnutá cena za objednanú službu sa môže meniť aj počas procesu objednávky, za predpokladu, že Zákazník sa rozhodol objednávku pozmeniť na inú, než bola pôvodne dohodnutá.

4.5. Cena bude hradená za dodané Produkty/Služby na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

4.6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej faktúry od Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi podľa vopred dohodnutých podmienok bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pokutu 100€ a k tomu všetky náklady spojené s vymáhaním dlžnej časti, ako sú náklady na vymáhaciu spoločnosť, percentuálny podiel vymáhacej spoločnosti, náklady na právnika a pod.

4.7. Dodávateľ a Zákazník sa vopred dohodli na prípadnej úprave dodaného produktu/služby. Zákazník má právo na bezplatnú úpravu dodaného produktu / služby maximálne 30 dní po dodaní a to len za predpokladu, že sa tak písomne vopred obe strany dohodli. Ak sa zákazník rozhodne po tejto lehote produkt akýmkoľvek spôsobom meniť, je povinný dodatočne zaplatiť poplatok za úpravu produktu / služby podľa náročnosti úprav, ktorá sa ohodnotí vopred. Na špecifické produkty a služby, ako je napríklad dabing (nahrávka hlasu vo videách) sa nevzťahuje právo na jeho úpravu a ak sa kupujúci rozhodne obsah textu meniť aj po tom, čo už bol zvukový záznam vyhotovený, je povinný si tento produkt / službu objednať a uhradiť znova.

4.8. Do doby úhrady faktúry je jediným majiteľom diela firma CREATIVUM, ktorá k dielu drží výhradnú licenciu a kupujúci nemá právo dielo používať. Firma CREATIVUM môže dovtedy vytvorené dielo modifikovať alebo sa môže rozhodnúť dielo natrvalo odstrániť.

4.9. Po dodaní diela môže firma CREATIVUM dielo naďalej využívať na vlastné účely a prezentáciu vytvorených diel na webovej stránke, sociálnych sieťach alebo v inej marketingovej komunikácií, ak sa strany nedohodli inak ešte pred stanovením cenovej ponuky.

4.10. Po úhrade faktúry získava kupujúci nevýhradnú licenciu na použitie diela (dodaný produkt / služba).

V. Dodacie podmienky
5.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby doručenia, spôsob preberania) sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností firmy CREATIVUM. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo do 30 dní od finálneho zadefinovania objednávky zákazníkom (rozumej potvrdenie finálneho textového obsahu / scenáru do videa a výber dabingu). 

5.2. Firma CREATIVUM sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

5.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

5.4. Firma CREATIVUM si vymedzuje právo kedykoľvek odmietnuť objednávku od objednávateľa aj v prípade už dohodnutých podmienok, termínov a cien. Dodávateľ (firma CREATIVUM) v tom prípade nemá právo na odmenu.

VI. Platobné podmienky
6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to bezhotovostne na účet spoločnosti CREATIVUM uvedený v daňovom doklade.

6.2. Cena za tovar dodaný spoločnosťou CREATIVUM na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť CREATIVUM kupujúcemu vystaví.

6.3. Firma CREATIVUM si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet firmy CREATIVUM, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

VII. Použitie diela
7.1. Vytvorené dielo nie je možné použiť vo verejnej komerčnej televízií. V prípade takéhoto porušenia je kupujúci povinný zaplatiť firme CREATIVUM pokutu vo výške 10 000€ za každé jedno takéto porušenie.

7.2. Na vytvorené dielo sa vzťahuje nevýhradná licencia nadobudnutá úhradou faktúry dodávateľovi. Dodávateľ má právo sa s vytvoreným dielom prezentovať na svojej webstránke (creativum.sk a partnerské stránky) a ďalej s ním zaobchádzať v marketingových kampaniach, inzerátoch alebo sociálnych sieťach.

7.3. Dodané dielo je možné využívať výhradne na internete (sociálne siete, video vyhľadávače, či webstránky).

7.4. Dodané dielo a zvukový záznam z diela nie je možné využívať samostatne iným spôsobom (napríklad v rádiu alebo rozhlase) bez povolenia dodávateľa.

7.5. Kupujúci dielo nemôže poskytnúť tretej strane alebo jeho následným predajom akokoľvek profitovať, ak sa obe strany vopred nedohodli inak.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
8.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2. Zákazníkovi zaniká právo na vrátenie peňazí pri službách poskytovaných na mieru.

8.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Odstúpenie je možné len v prípade, že dodávateľ ešte na diele nezačal pracovať. V prípade potvrdenia objednávky už nie je možné odstúpiť od zmluvy.

8.5. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi nepoškodený tovar v zmysle bodu 8.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

8.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. To neplatí pri službách poskytnutých na mieru.

8.7. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.4. a 8.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

IX. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť
9.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

9.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

9.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

9.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

9.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

9.6 Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

9.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

9.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

9.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku. Pri službách dodávaných na mieru (tvorba videí) kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu a vrátenie tovaru.

9.10 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

9.11 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

X. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z www.creativum.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom elektronického objednávkového  formuláru na  www.creativum.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými firma CREATIVUM je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi firmou CREATIVUM a Zákazníkom.

10.2. Písomnou dohodou medzi firmou CREATIVUM a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

10.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2019. Firma CREATIVUM si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

XI. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95